Szkolenie 5S – system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

Share

Szkolenie „5S – system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing” pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające korzystać z narzędzi, jakie oferuje system 5S osobom zarządzającym procesami produkcji.

System 5S będąc narzędziem ciągłego samodoskonalenia niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się na jego wykorzystanie:

 • W obszarze jakości prowadzi do zmniejszenia ilość wad i defektów produkowanych wyrobów;
 • W obszarze BHP zmniejsza zbędny wysiłek pracowników;
 • Funkcjonowanie systemu 5S poprawia wydajność pracy dzięki jej lepszej organizacji;
 • System 5S wpływa na obniżenie kosztów pracy poprzez redukcję wydatków na zniszczone i zaginione materiały i narzędzia pracy;
 • Poprawia funkcjonowanie zapasów (minimalizuje zbędne) uwidaczniając problemy związane z wykorzystanie zapasów;
 • 5S wpływa pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników poprzez umożliwienie im kształtowania własnego miejsca pracy.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu systemu 5S w trakcie, którego pokażemy i nauczymy(!) jak osiągnąć jak najwięcej korzyści z funkcjonowania 5S w przedsiębiorstwie.

Cele szkolenia

Celem szkolenia „5S – system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing” jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad 5 w swoich przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania w systemie 5S.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat 5S i poznasz wszystkie elementy i narzędzia wchodzące w skład systemu.
 • Nauczysz się wykorzystywać 5S w swoim przedsiębiorstwie.
 • Poznasz zasady i metody organizacji projektu wdrożenia 5S w organizacji produkcyjnej.
 • Przećwiczysz, pod okiem Trenera, korzystanie z narzędzi 5S.
 • Dowiesz się, w oparciu, o jakie zasady, funkcjonuje system pracy standardowej.

Program szkolenia

1. RYS HISTORYCZNY TECHNIKI 5S

 • Potrzeba
 • Terminologia

2. SORTOWANIE (SEPAROWANIE), JAKO 1 ETAP 5S

 • Refleksja nad potrzebami na stanowisku
 • Sporządzenie listy brakujących rzeczy a niezbędnych
 • Zatrzymanie rzeczy niezbędnych
 • Wprowadzenie oznakowania separowanych rzeczy
 • Stworzenie strefy dla rzeczy budzących wątpliwości
 • Wyrzucenie rzeczy zbędnych

3. SYSTEMATYKA, JAKO 2 ETAP 5S

 • Refleksja nad nową organizacją pracy
 • Kryteria dla nowej organizacji
 • Stosowane narzędzia

4. SPRZĄTANIE, CZYLI 3 ETAP 5S

 • Dzień 5S – dzień sprzątania
 • Utrzymanie czystości
 • Potraktowanie czyszczenia, jako część procesu
 • Ułatwianie sprzątania (upraszczanie procesu)
 • Uświadomienie wartości dodanej na skutek utrzymania czystości

5. STANDARYZACJA – 4 ETAP 5S

 • Definicja i cechy standardu (standardy produktu i procesów, reguły i procedury a standaryzacja)
 • Korzyści z wprowadzania standardów (redukcja kosztów, reaktywność, czyli, poprawa terminowości dostaw, redukcja kosztów kontroli, redukcja reklamacji, poprawa wydajności i niezawodności, zwiększona motywacja i poprawa umiejętności pracowników)
 • Typy standardów wewnętrznych (przepisy wewnętrzne, standardy jakościowe, specyfikacje, standardy techniczne, standardy procesowe, instrukcje i podręczniki metod pracy, okólniki, notatki)
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów (ocena sytuacji – narzędzia detekcji problemów, Pytania 5 W 1 H, Diagram decyzyjny – przepływy dokumentu, rzeczy lub ludzi, Pareto /Pareto –Lorenz/, grupowanie problemów tzw. stickers, KPI, trendy, związki przyczynowo – skutkowe, pytania 5 Why, Ishikawa, grupowanie przyczyn, drzewo przyczyn, Pareto, burza mózgów, poszukiwanie rozwiązań, matryca 9, zbiór danych, grupowanie rozwiązań, burza mózgów, mapa skojarzeń, pay-back, cele SMART, Poka-Yoke, Kanban, OPF etc., plan działań)
 • Tworzenie, dokumentowanie i przedstawianie (ciągłe doskonalenie, sekwencja postępowania, opisy standardów – „User friendly”)

6. SAMODYSCYPLINA I UTRZYMANIE – 5 ETAP 5S

 • Utrzymanie – pomocne narzędzia
 • Informowanie
 • Aktualizowanie
 • Przestrzeganie zasad

7. ORGANIZACJA PROJEKTU WDROŻENIA 5S

 • Przydzielenie budżetu oraz opracowanie systemu nagradzania i motywowania
 • Wybór grupy nadzoru i wspomagania projektu 5S
 • Wybór pilota projektu 5S
 • Wybór obszaru pilotażowego i stworzenie grupy pilotażowej i leader-a obszaru
 • Szkolenia pilota, leader-a i grupy pilotażowej
 • Stworzenie tablic wizualnych do monitorowania projektu
 • Stworzenie systemu audytowania i systemu zgłaszania usprawnień
 • Wprowadzenie planów powielania na inne obszary
 • Monitorowanie wyników oraz „benchmarking”
 • Podtrzymywanie nowych reguł i iteracja procesu

8. STANDARDOWA PRACA – WPROWADZANIE SZEROKO ROZUMIANEJ STANDARDOWEJ PRACY (KAIZEN)

 • Zasada 5 S
 • Eliminacja błędów (np. Poka-Yoke, FIFO, etc.)
 • SMED
 • TPM
 • OPF i Yamazumi
 • Kanban
 • Wszechstronność operatorów i obsługa wielu procesów

Sprawdź szczegóły szkolenia: www.bonavigator.pl/szkolenia_wewnetrzne/szkolenie-5s-system-organizacji-miejsca-pracy-jako-element-lean-manufacturing/art-577.html

lub SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 390 times, 1 visits today)
Share

Dariusz Misztal

Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada ponad 24-letnie doświadczenie biznesowe. W latach 1990 - 1998 związany zawodowo z takimi firmami jak Logicys Polski (Dyrektor Generalny), Thompson Polkolor (Szef Działu Inwestycji - wprowadzający zmiany technologiczne), Remy Polska (Dyrektor Finansowy), Citroen Polska (Kontroler Zarządzania). Od 1998 do 2007 roku Dyrektor Generalny i Prokurent w "Sopolfam" i "Starfarm" - spółek należących do francuskiej grupy Chantelle gdzie odpowiada za zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób o obrotach przekraczających 40 mln USD rocznie. Do zakresu jego obowiązków należy pełne zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i administracja, produkcją, logistyka. Główne osiągnięcia: Wprowadzenie zmian organizacyjnych takich jak: grupy autonomiczne, lean manufacturing i 5S, zmiana systemów motywacyjnych; 12-krotny wzrost wielkości produkcji (największy w grupie międzynarodowej); wzrost wydajności pracy o 35%; 3-krotne zmniejszenie błędów; Konsultant we wprowadzenie 5S w zakładach na Węgrzech oraz Tunezji; Konsultant ds. planowania i budowania budżetu dla nowego zakładu w Maroku; Wykonanie studium rynkowego dla potrzeb inwestycji bezpośredniej na Ukrainie i Białorusi. W latach 2007 - 2011 Dyrektor Generalny i Prokurent spółki Anis Opakowania należącej do grupy Guilin S.A.. Spółka zatrudniała ponad 200 osób i generowała obroty rzędu 15 mln euro. Do jego głównych obowiązków należało opracowanie dla firmy strategii obejmującej Polskę i kraje Europy Wschodniej. Odpowiadał za właściwe zarządzanie w obszarach produkcji, sprzedaży do blisko 20 krajów, zasobów ludzkich, R&D, zakupów i logistyki. Główne osiągnięcia: Reorganizacja i rozwinięcie sprzedaży do trzech różnych segmentów (hurtownicy, klienci przemysłowi, sieci handlowe); Poszerzenie rynków eksportowych o kraje bałkańskie; 50% wzrost wydajności pracowników; 12% wzrostu obrotów; 5-krotne zmniejszenie reklamacji; 30% zmniejszenie wskaźnika zapasów przy jednoczesnej poprawie wskaźnika dostaw. Obecnie Prezes Zarządu Quartz S.A. "copackera" produktów chemicznych i kosmetycznych odpowiada za przygotowanie i realizację strategii spółki oraz zarządzanie operacyjne. Wprowadza metody zarządzania produkcją w duchu Lean Manufacturing. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Ukończył Executive MBA na European University Montreux-Genewa. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Swoje szkolenia prowadzi również w języku angielskim i francuskim.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook