Zarządzanie strategiczne w biznesie

Share

Zarządzanie strategiczne w biznesie jest definiowane jako proces informacyjno-decyzyjny, którego celem jest dokonywanie rozstrzygnięć w zakresie najważniejszych problemów przedsiębiorstwa, od których zależy jego rozwój, osiągnięcie długoterminowych celów, jak i przetrwanie na rynku. W procesie zarządzania strategicznego bierze się pod uwagę czynniki wewnątrz organizacji, jak i to co dzieje się w jej otoczeniu.

Etapy procesu zarządzania strategicznego w biznesie

Zarządzanie strategiczne w firmie można podzielić na kilka etapów. Składa się na nie planowanie strategii, jej wdrożenie, a także sprawowanie nadzoru nad jej prawidłową realizacją.

Podczas pierwszego etapu, czyli etapu planowania strategii, przedsiębiorstwo powinno dokonać ogólnej oceny swojej sytuacji. Oprócz określenia wizji i misji firmy, ważne jest także zbadanie jej pozycji rynkowej. W tym celu wykorzystuje się popularne narzędzia, wśród których znajduje się chociażby analiza SWOT badająca silne i słabe strony firmy, jak i występujące w jej otoczeniu szanse i zagrożenia, macierz BCG czy też analiza 5 sił Portera. Na podstawie takich analiz określany jest plan działania przedsiębiorstwa w zakresie kierunków jego rozwoju i stosowanych środków walki konkurencyjnej, tak by założone na samym początku cele zostały osiągnięte.

Drugi etap zarządzania strategicznego obejmuje wdrożenie strategii. Aby strategia została wdrożona w skuteczny sposób, tworzy się w tym celu specjalnie dostosowaną do postawionych zadań strukturę przedsiębiorstwa, określając systemy zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i zasobami ludzkimi, a także przygotowuje odpowiedni budżet.

Ostatni z etapów zarządzania strategicznego obejmuje nadzór nad realizacją strategii polegający na monitorowaniu postępów w zakresie jej wdrażania i realizacji w powiązaniu z wynikami i ogólną sytuacją przedsiębiorstwa. Na etapie nadzoru strategii, firma sprawdza czy działania, które podjęła, są zgodne z pierwotnymi założeniami i czy nie występują w tym zakresie odchylenia od normy, a jeśli takie wystąpiły, określa co można zrobić by wrócić na właściwą drogę.

Zarządzanie strategiczne w biznesie to bardzo skomplikowany proces wymagający niezwykłej staranności kadry zarządzającej na wszystkich jego etapach. Ważne jest by zachować odpowiednie relacje pomiędzy założonymi na etapie planowania celami, sytuacją w otoczeniu firmy ulegającemu ciągłym zmianom i zasobami, którymi się dysponuje. Tylko w taki sposób organizacja może osiągnąć sukces w postaci odpowiedniego wyniku finansowego czy pozycji na rynku.

(Visited 450 times, 1 visits today)
Share

Daniel Bogusz

Prezes Zarządu B&O NAVIGATOR FIrma Szkoleniowa. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem szkoleń i procesów rozwojowych dla największych polskich firm. Ekspert w zakresie szkoleń, HRM, marketingu i sprzedaży btb.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook