Zarządzanie zasobami ludzkimi – 6 podstawowych elementów procesu ZZL

Share

Zarządzanie zasobami ludzkimi to wieloetapowy proces, którego celem jest zapewnienie organizacji odpowiedniej liczby pracowników posiadających określone kwalifikacje, w odpowiednim miejscu i czasie, a następnie ukierunkowanie ich do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Do podstawowych elementów procesu obejmującego zarządzanie kadrami, zalicza się planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację i selekcję, wdrożenie pracowników, ocenę efektów ich pracy, ich szkolenie i rozwój, a także motywowanie, stosując przy tym właściwy system nagradzania.

Planowanie potrzeb kadrowych w organizacji

Planowanie potrzeb kadrowych obejmuje określenie potrzeb organizacji w zakresie liczby (aspekt ilościowy) i rodzaju pracowników posiadających dane kwalifikacje (aspekt jakościowy) przy uwzględnieniu dostępnego budżetu. Jest to ciągły proces, w którym uczestniczą osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownicy działu kadr.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja to proces polegający na doborze pracowników do organizacji z zastosowaniem różnych metod, wśród których znajdują się najczęściej rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji i testy psychologiczne czy też assesment center polegający na zastosowaniu wielu różnych metod oceny kandydatów jednocześnie. W większości przypadków rekrutacja ma charakter zewnętrzny, co oznacza, że oferty pracy na wakującym stanowisku są kierowanie do osób spoza organizacji. Można się także jednak spotkać z rekrutacją wewnętrzną. Wówczas wszyscy pracownicy firmy, poprzez umieszczenie w siedzibie firmy lub w sieci wewnętrznej ogłoszenia, są informowani o wolnym stanowisku lub też wybrani pracownicy są osobiście zapraszani do udziału w rekrutacji.

Wdrożenie pracowników, jako zadanie działu HR

Po etapie rekrutacji i wyselekcjonowaniu pracowników, którzy będą pracować na danym stanowisku, bardzo ważne jest ich wdrożenie. Umożliwia ono we właściwy sposób zorganizować pracę firmy i jej poszczególnych działów. Wdrożenie pracowników obejmuje ich oficjalne przywitanie, zapoznanie ich ze specyfiką działania i organizacją pracy w firmie, określenie obowiązków na danym stanowisku, spotkanie z osobami, z którymi będzie taki pracownik współpracował wraz z omówieniem najważniejszych tematów, oraz wyznaczenie pracownikowi podstawowych celów.

Ocena efektów pracy

Ocena efektów pracy to bardzo ważny element ZZL, pozwalający zbadać czy pracownicy we właściwy sposób wykonują swoje obowiązki i określić, jakie osiągają wyniki. Na podstawie oceny efektywności pracy podejmowane są decyzje, co do wynagrodzenia stałego pracownika i przydzielenia mu premii czy też awansowania. Ocena efektów pracy może mieć charakter nieformalny i opierać się o uwagi przekazywane przez przełożonego lub współpracowników, ale także charakter formalny. Ta druga odmiana oceny efektów pracy to ocena okresowa, która polega na przekazywaniu, co pewien odstęp czasu pracownikowi informacji o wynikach wykonywanej przez niego pracy, wyróżnieniu w różnej formie najefektywniejszych pracowników, a także ustalenie grupy pracowników, w stosunku, do których trzeba podjąć określone działania (np. wysłać ich na szkolenie).

Szkolenie i rozwój pracowników

Jeśli na etapie oceny efektywności pracy pracowników okaże się, niektórym z nich brakuje wiedzy lub umiejętności, są oni wysyłani na szkolenia. Szkolenia są także organizowane w sytuacji zmian dotyczących bezpośrednio firmy lub zmian w jej otoczeniu, które powodują konieczność dostosowania się organizacji i jej pracowników do nowej sytuacji.

Nagradzanie i motywowanie w procesach zarządzania zasobami ludzkimi

Do bardzo istotnych elementów procesu ZZL należy także motywowanie pracowników uwzględniające ich potrzeby. Najlepszym motywatorem są pieniądze. Organizacja w związku z tym powinna określić i zapoznać pracownika z zasadami przydzielania premii pieniężnych. Pracowników motywują do pracy także świadczenia pozapłacowe, jak pochwały słowne i odpowiednia atmosfera w firmie. Sprawnie działająca organizacja powinna rozpoznawać potrzeby swoich pracowników by jak najlepiej dostosować do nich środki motywowania.

(Visited 756 times, 1 visits today)
Share

Daniel Bogusz

Prezes Zarządu B&O NAVIGATOR FIrma Szkoleniowa. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem szkoleń i procesów rozwojowych dla największych polskich firm. Ekspert w zakresie szkoleń, HRM, marketingu i sprzedaży btb.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook